Biocenter, Area Biochemistry and Chemistry

Heribert Talasz Dr.med. Ass.Prof.

 

Phone: 0043 (0)512-9003-70302
Fax: 0043 (0)512-9003-73300
E-mail: Heribert.Talasz@i-med.ac.at

Innsbruck Medical University, Biocenter
Division of Clinical Biochemistry
Innrain 80
A-6020 Innsbruck, Austria

 

© Medizinische Universität Innsbruck - Alle Rechte vorbehaltenMail an i-master - Letzte Änderung: 22.10.2015, 12:00:07ximsTwitter LogoFacebook Logo