Division für Zellbiologie

The Division of Cell Biology - Contact

Innsbruck Medical University
Innsbruck Biocenter, Division of Cell Biology
Univ.-Prof. Dr. med. Lukas A. Huber
Innrain 80
A-6020 Innsbruck
Tel: +43 (0)512 9003 70171
Fax:+43 (0)512 9003 73100


View Larger Map

© Medizinische Universität Innsbruck - Alle Rechte vorbehaltenMail an i-master - Letzte Änderung: 23.3.2012, 06:50:29ximsTwitter LogoFacebook LogoInstagram LogoYoutube Logo